LINKS

Vi har samlet links på de organisationer vi ofte henviser til.

Socialstyrelsen

Den offentlige myndighed, der er overordnet ansvarlig for offentlige tilbud relateret til seksuelle overgreb på børn, herunder offentlige tilbud målrettet voksne med senfølger heraf.

På deres underside om omfanget af overgreb i Danmark står der bl.a.:

Det er usikkert, hvor mange børn og unge, der udsættes for seksuelle overgreb. Det skyldes dels at langt fra alle overgreb opdages og dels, at der i eksisterende undersøgelser anvendes forskellige definitioner på seksuelle overgreb.

En spørgeskemaundersøgelse blandt 9. klasses elever i 2008 viste, at fem procent af drengene og 22 procent af pigerne havde oplevet et seksuelt overgreb. Adspurgt, om de selv betragtede oplevelsen som et overgreb, svarede kun en procent af drengene og ni procent af pigerne ja til dette.
Helweg-Larsen m.fl., 2009

Link til ovenstående underside her

Platforme med udgangspunkt i voksne senfølgeramte

SPOR

– Landsforeningen for senfølgeramte

Landsforeningen Spor er en bruger- og interesseorganisation for voksne med senfølger af seksuelle overgreb i barn- og ungdom.

SPORs side målrettet professionelle her

SPORs side målrettet senfølgeramte her

Foreningens formål er at:

  • synliggøre voksnes senfølger efter seksuelle overgreb
  • Indsamle og formidle viden om senfølger
  • skabe rammer for at medlemmer kan danne netværk
  • arbejde for at forbedre forholdene for voksne med senfølger og fremme medlemmernes interesser samfundspolitisk

LMSO

– Landsforeningen Mod Seksuelle Overgreb

Landsorganisationen Mod Seksuelle Overgreb er en nyoprettet landsorganisation bestående af støttecentre og andre organisationer, hvis hovedopgave er at bekæmpe alle former for seksuelle overgreb ved at aftabuisere, synliggøre, forebygge og afhjælpe følgerne af seksuelle overgreb.

Fonde

Terapi via det offentlige og frivillige organisationer

VISO

Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation, der rangerer under Socialstyrelsen, og kan inddrages ved særligt komplicerede sager.

Det er muligt at søge VISO om et psykoedukationforløb, der varetages af CSM centrene. Forløbet er 5-7 samtaler hos en psykolog. Det er gratis og ventetiden er typisk 1-1,5 måned.

Center For Seksuelt Misbrugte (CSM)

Det offentliges tilbud til senfølgeramte, der omfatter psykologbehandling, socialrådgivning og sociale aktiviteter til mænd og kvinder fra 18 år og derover, som har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen.
CSM er landsdækkende og består af

En behandlingssektion, hvor der via visitation bevilliges psykologsamtaler i gruppe eller individuelt.

Og en frivilligsektion, hvor de tilbyder åben anonym rådgivning og vejledning, støttende samtaler og sociale arrangementer.

OBS
da der i en længere årrække har været lang ventetid ved CSM behandlingssektion, vil vi anbefale, at du skriver dig op med det samme, hvis du tænker, at deres tilbud kan være gavnligt i din proces.

Kvistene

En landsdækkende social organisation (NGO), målrettet voksne over 18 år med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen.

Kolding Selvhjælp

Støttecenter for seksuelt misbrugte. De er i tæt samarbejde med CSM-syd omkring hjælp og støttemuligheder for borgere med senfølger.

TUBA

TUBA tilbyder hjælp, rådgivning og terapi til unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i hjem med alkohol- eller stofmisbrug. Hjælpen er gratis, og alle ansatte og frivillige har tavshedspligt og er her for at hjælpe dig.

Indsatser med fokus på børn

Januscentret

– for børn og unge med seksuelle adfærdsproblemer

Børnehusene

Børnehusene yder en koordineret, tværsektoriel og tværfaglig indsats i sager om overgreb mod børn og unge. Indsatsen sker i et børnevenligt miljø med barnet i centrum.
Telefon 65 51 58 68

Børneteamet på Rigshospitalet

Børneteamet tilbyder behandling til børn i alderen 0-15 år, der har været udsat for seksuelle overgreb, eller ved mistanke herom. Tlf. 35 45 39 84 (telefontid alle hverdage fra 9-12)

Hvis misbruget ikke er ophørt (voksen)

Nedenstående links er målrettet voksne, der fortsat bliver seksuelt misbrugt, har været udsat for en voldtægt, eller sælger dig selv.

Psykiatrisk skadestue

Er du i en situation med akut behov for psykiatrisk hjælp, så kontakt Psykiatrisk skadestue.
Kontakt egen læge i hverdage mellem 8-16 – herudover lægevagten på telefon:

  • Region Nordjylland 70 15 03 00
  • Region Midtjylland 70 11 31 31
  • Region Syddanmark 70 11 07 07
  • Region Sjælland 70 15 07 00
  • Region Hovedstaden 1813

Center for voldtægtsofre

Er målrettet voksne, der har været udsat for voldtægt. Her er der mulighed for fysiske undersøgelser samt gratis psykologsamtaler.

Krisecentre 

LOKK, Landsorganisationen af Kvinde Krisecentre.
OBS de indeholder også tilbud til mænd.

Reden

Et tilbud til kvinder i prostitutionsmiljøet, med lokalafdelinger i Odense, Aarhus, Aalborg og København.

AmiAmi

Anonym rådgivning til kvinder der sælger sig selv i Sydjylland og på Fyn.

EXIT cirklen – vejen ud af psykisk vold

Få hjælp til at komme ud af en relation med psykisk vold. Exitcirklen er Danmarks første samtalegrupper for psykisk voldsramte, og har siden 2014 sat psykisk vold på den politiske dagsorden.